• KKTK - Këshilli i Kosovës për Trashëgimi Kulturore
  • SKKN - Savet Kosova za Kulturno Nasleđe
  • KCCH - Kosova Council for the Cultural Heritage

Mundësi punësimi

Aplikacion për Konkursin - Për zgjedhjen e anëtarëve në Këshillin e Kosovës për Trashëgimi Kulturore

SHPALL KONKURS - Zyrtar i lartë për Trashëgimi Kulturore (Prishtinë, 23.06.2018)

NJOFTIM PËR VAZHDIM TË KONKURSIT Zyrtar i lartë për Trashëgimi Kulturore (Prishtinë, 10.07.2018)

NJOFTIM PEZULLIM I KONKURSIT (Prishtinë, 19.07.2018)

KONKURS për Marrëveshje me Shërbime të Veçanta (Prishtinë, 03.04.2019)

KONKURS për Marrëveshje me Shërbime të Veçanta (Prishtinë, 03.04.2019)

NJOFTIM PËR VAZHDIM TË KONKURSIT 13.04.2019

Marrëveshje me Shërbime të Veçanta Zyrtar për Trashëgimi Kulturore 15.05.2019

NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESHËM 18.04.2019

NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESHËM 26.04.2019

Aplikacion për punësim

Aplikacion për punësim Marrëveshje me Shërbime të Veçanta

KONKURS për Marrëveshje me Shërbime të Veçanta - Zyrtar për Trashëgimi Kulturore KONKURS za Ugovor za posebne usluge - Službenik za kulturno nasleđe

KONKURS për Marrëveshje me Shërbime të Veçanta 15 05 2019

SHPALLJE KONKURS I BRENDSHËM -AVANCIM /OGLAS INTERNI KONKURS - AVANCIRANJE 18 05 2019

NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESHËM / OBAVEŠTENJE O USPEŠNIM KANDIDATIMA

KONKURS për Marrëveshje me Shërbime të Veçanta - /KONKURS za Ugovor za posebne usluge 03 07 2019

NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESHËM OBAVEŠTENJE O USPEŠNIM KANDIDATIMA 15 07 2019

KONKURS Zyrtar ligjor / RASPISUJE KONKURS 01.08.2019

NJOFTIM PËR VAZHDIM TË KONKURSIT (Zyrtar ligjor ) OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU KONKURSA (Pravni službenik) 17.08.2019

KONKURS për Marrëveshje me Shërbime të Veçanta - Zyrtar për Trashëgimi Kulturore KONKURS za Ugovor za posebne usluge - Službenik za kulturno nasleđe 30.08.2019

NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESHËM /OBAVEŠTENJE O USPEŠNIM KANDIDATIMA 02.09.19

NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESHËM / OBAVEŠTENJE O USPEŠNIM KANDIDATIMA 13.09.2019

KONKURS për Marrëveshje me Shërbime të Veçanta - Zyrtar Administrativ KONKURS za Ugovor o posebnim uslugama Administrativni službenik 22 01 2020

KONKURS për Marrëveshje me Shërbime të Veçanta - Zyrtar për trashëgimi kulturore KONKURS za Ugovor o posebnim uslugama Službenik za kulturno nasleđe

Konkurs për Marrëveshje dhe Shërbime të Veçanta -Zhvillues i programeve - ekspert për teknologjinë informative /Konkurs za Ugovor o posebnim uslugama - Razvijač programa – ekspert informacione tehnolo

Konkurs për Marrëveshje dhe Shërbime të Veçanta – Asistent /Konkurs za Ugovor o posebnim uslugama – Asistent 29.01.2020

SHPALLJE PUBLIKE (Për pranimin e propozimeve nga organizatat e specializuara për ekspert të jashtëm të Komisionit të Pranimit)

RI-SHPALLJE PUBLIKE (Për pranimin e propozimeve nga organizatat e specializuara për ekspert të jashtëm të Komisionit të Pranimit)

RI-SHPALLJE PUBLIKE (Për pranimin e propozimeve nga organizatat e specializuara për ekspert të jashtëm të Komisionit të Pranimit) 23.08.2022

RI-SHPALLJE PUBLIKE (Për pranimin e propozimeve nga organizatat e specializuara për ekspert të jashtëm të Komisionit të Pranimit) 30.08.2022

RI-SHPALLJE PUBLIKE (Për pranimin e propozimeve nga organizatat e specializuara për ekspert të jashtëm të Komisionit të Pranimit) 06.09.2022 ​

RI-SHPALLJE PUBLIKE (Për pranimin e propozimeve nga organizatat e specializuara për ekspert të jashtëm të Komisionit të Pranimit) 13.09.2022

RI-SHPALLJE PUBLIKE (për pranimin e propozimeve nga organizatat e specializuara për ekspert të jashtëm të Komisionit të Pranimit)

RI-SHPALLJE PUBLIKE (Për pranimin e propozimeve nga organizatat e specializuara për ekspert të jashtëm të Komisionit të Pranimit)28.09.2022

RI-SHPALLJE PUBLIKE (Për pranimin e propozimeve nga organizatat e specializuara për ekspert të jashtëm të Komisionit të Pranimit) 05.10.2022

RI-SHPALLJE PUBLIKE (Për pranimin e propozimeve nga organizatat e specializuara për ekspert të jashtëm të Komisionit të Pranimit) 12.10.2022

RI-SHPALLJE PUBLIKE (Për pranimin e propozimeve nga organizatat e specializuara për ekspert të jashtëm të Komisionit të Pranimit) 19.10.2022

RI-SHPALLJE PUBLIKE (Për pranimin e propozimeve nga organizatat e specializuara për ekspert të jashtëm të Komisionit të Pranimit) 26.10.2022

RI-SHPALLJE PUBLIKE (Për pranimin e propozimeve nga organizatat e specializuara për ekspert të jashtëm të Komisionit të Pranimit) 02.11.2022

RI-SHPALLJE PUBLIKE (Për pranimin e propozimeve nga organizatat e specializuara për ekspert të jashtëm të Komisionit të Pranimit) 09.11.2022

RI-SHPALLJE PUBLIKE (Për pranimin e propozimeve nga organizatat e specializuara për ekspert të jashtëm të Komisionit të Pranimit)16.11.2022

Shpallje për ekspert të jashtëm në KP- Nivel profesional - në fushën e Trashëgimisë Kulturore

RI-SHPALLJE PUBLIKE (Për pranimin e propozimeve nga organizatat e specializuara për ekspert të jashtëm të Komisionit të Pranimit) 23.11.2022

Ri - shpallje për ekspert të jashtëm në KP- Nivel profesional - në fushën e Trashëgimisë Kulturore 29.11.2022

RI-SHPALLJE PUBLIKE (Për pranimin e propozimeve nga organizatat e specializuara për ekspert të jashtëm të Komisionit të Pranimit) 30.11.2022

Ri - shpallje për ekspert të jashtëm në KP- Nivel profesional - në fushën e Trashëgimisë Kulturore 06.12.2022

RI-SHPALLJE PUBLIKE (Për pranimin e propozimeve nga organizatat e specializuara për ekspert të jashtëm të Komisionit të Pranimit) 07.12.2022-13.12.2022

Ri - shpallje për ekspert të jashtëm në KP- Nivel profesional - në fushën e Trashëgimisë Kulturore 13.12.2022-19.12.2022

RI-SHPALLJE PUBLIKE (Për pranimin e propozimeve nga organizatat e specializuara për ekspert të jashtëm të Komisionit të Pranimit) 14.12.20222 - 20.12.2022

Ri - shpallje për ekspert të jashtëm në KP- Nivel profesional - në fushën e Trashëgimisë Kulturore 20.12.2022-26.12.2022

RI-SHPALLJE PUBLIKE (Për pranimin e propozimeve nga organizatat e specializuara për ekspert të jashtëm të Komisionit të Pranimit) 21.12.2022-27.12.2022

Ri - shpallje për ekspert të jashtëm në KP- Nivel profesional - në fushën e Trashëgimisë Kulturore 27.12.2022

RI-SHPALLJE PUBLIKE (Për pranimin e propozimeve nga organizatat e specializuara për ekspert të jashtëm të Komisionit të Pranimit) 28.12.2022 - 03.01.2023

Ri - shpallje për ekspert të jashtëm në KP- Nivel profesional - në fushën e Trashëgimisë Kulturore 04.01.2023 - 10.01.2023

RI-SHPALLJE PUBLIKE (Për pranimin e propozimeve nga organizatat e specializuara për ekspert të jashtëm të Komisionit të Pranimit)

Ri - shpallje për ekspert të jashtëm në KP- Nivel profesional - në fushën e Trashëgimisë Kulturore 11.01.2023 - 17.01.2023

RI-SHPALLJE PUBLIKE (Për pranimin e propozimeve nga organizatat e specializuara për ekspert të jashtëm të Komisionit të Pranimit)

Ri - shpallje për ekspert të jashtëm në KP- Nivel profesional - në fushën e Trashëgimisë Kulturore 18.01.2023-24.01.2023

RI-SHPALLJE PUBLIKE (Për pranimin e propozimeve nga organizatat e specializuara për ekspert të jashtëm të Komisionit të Pranimit)

RI-SHPALLJE PUBLIKE (Për pranimin e propozimeve nga organizatat e specializuara për ekspert të jashtëm të Komisionit të Pranimit)

Ri - shpallje për ekspert të jashtëm në KP- Nivel profesional - në fushën e Trashëgimisë Kulturore 25.01.2023-31.01.2023

RI-SHPALLJE PUBLIKE (Për pranimin e propozimeve nga organizatat e specializuara për ekspert të jashtëm të Komisionit të Pranimit)

RI-SHPALLJE PUBLIKE (Për pranimin e propozimeve nga organizatat e specializuara për ekspert të jashtëm të Komisionit të Pranimit)

Ri - shpallje për ekspert të jashtëm në KP- Nivel profesional - në fushën e Trashëgimisë Kulturore 01.02.2023 - 07.02.2023

RI-SHPALLJE PUBLIKE (Për pranimin e propozimeve nga organizatat e specializuara për ekspert të jashtëm të Komisionit të Pranimit)

Ri - shpallje për ekspert të jashtëm në KP- Nivel profesional - në fushën e Trashëgimisë Kulturore

RI-SHPALLJE PUBLIKE (Për pranimin e propozimeve nga organizatat e specializuara për ekspert të jashtëm të Komisionit të Pranimit)

Ri - shpallje për ekspert të jashtëm në KP- Nivel profesional - në fushën e Trashëgimisë Kulturore 15.02.2023

RI-SHPALLJE PUBLIKE (Për pranimin e propozimeve nga organizatat e specializuara për ekspert të jashtëm të Komisionit të Pranimit) 22.02.2023

Ri - shpallje për ekspert të jashtëm në KP- Nivel profesional - në fushën e Trashëgimisë Kulturore 22.02.2023 - 28.02.2023

RI-SHPALLJE PUBLIKE (Për pranimin e propozimeve nga organizatat e specializuara për ekspert të jashtëm të Komisionit të Pranimit) 01.03.2023

Ri - shpallje për ekspert të jashtëm në KP- Nivel profesional - në fushën e Trashëgimisë Kulturore 01.03.203 - 07.03.2023

RI-SHPALLJE PUBLIKE (Për pranimin e propozimeve nga organizatat e specializuara për ekspert të jashtëm të Komisionit të Pranimit) 08.03.2023

Ri - shpallje për ekspert të jashtëm në KP- Nivel profesional - në fushën e Trashëgimisë Kulturore 08.03.2023-14.03.2023

RI-SHPALLJE PUBLIKE (Për pranimin e propozimeve nga organizatat e specializuara për ekspert të jashtëm të Komisionit të Pranimit) 15.03.2023

Ri - shpallje për ekspert të jashtëm në KP- Nivel profesional - në fushën e Trashëgimisë Kulturore 15.03.2023 - 21.03.2023

RI-SHPALLJE PUBLIKE (Për pranimin e propozimeve nga organizatat e specializuara për ekspert të jashtëm të Komisionit të Pranimit) 22.03.2023

Ri - shpallje për ekspert të jashtëm në KP- Nivel profesional - në fushën e Trashëgimisë Kulturore 22.03.2023-28.03.2023

RI-SHPALLJE PUBLIKE (Për pranimin e propozimeve nga organizatat e specializuara për ekspert të jashtëm të Komisionit të Pranimit) 29.03.2023

RI-SHPALLJE PUBLIKE (Për pranimin e propozimeve nga organizatat e specializuara për ekspert të jashtëm të Komisionit të Pranimit) 29.03.2023 - 04.04.2023

RI-SHPALLJE PUBLIKE (Për pranimin e propozimeve nga organizatat e specializuara për ekspert të jashtëm të Komisionit të Pranimit) 05.04.2023-11.04.2023

RI-SHPALLJE PUBLIKE (Për pranimin e propozimeve nga organizatat e specializuara për ekspert të jashtëm të Komisionit të Pranimit) 12.04.2023-18.04.2023

RI-SHPALLJE PUBLIKE (Për pranimin e propozimeve nga organizatat e specializuara për ekspert të jashtëm të Komisionit të Pranimit) 19.04.2023 - 25.04.2023

RI-SHPALLJE PUBLIKE (Për pranimin e propozimeve nga organizatat e specializuara për ekspert të jashtëm të Komisionit të Pranimit) 26.04.2023 - 02.05.2023

RI-SHPALLJE PUBLIKE (Për pranimin e propozimeve nga organizatat e specializuara për ekspert të jashtëm të Komisionit të Pranimit) 03.05.2023 - 09.05.2023

RI-SHPALLJE PUBLIKE (Për pranimin e propozimeve nga organizatat e specializuara për ekspert të jashtëm të Komisionit të Pranimit) 10.05.2023 - 16.05.2023

RI-SHPALLJE PUBLIKE (Për pranimin e propozimeve nga organizatat e specializuara për ekspert të jashtëm të Komisionit të Pranimit) 17.05.2023 - 23.05.2023

RI-SHPALLJE PUBLIKE (Për pranimin e propozimeve nga organizatat e specializuara për ekspert të jashtëm të Komisionit të Pranimit) 24.05.2023-30.05.2023

RI-SHPALLJE PUBLIKE (Për pranimin e propozimeve nga organizatat e specializuara për ekspert të jashtëm të Komisionit të Pranimit) 31.05.2023 - 06.06.2023

Shpall konkurs: Zyrtar i lartë për trashëgimi kulturore Afati për aplikim 27.06.2023 - 11.07.2023 Mënyra e aplikimit: Përmes portalit për rekrutim elektronik (https://konkursi.rks-gov.net)

RI-SHPALLJE PUBLIKE (Për pranimin e propozimeve nga organizatat e specializuara për ekspert të jashtëm të Komisionit të Pranimit) 07.06.2023-13.06.2023

RI-SHPALLJE PUBLIKE (Për pranimin e propozimeve nga organizatat e specializuara për ekspert të jashtëm të Komisionit të Pranimit) 14.06.2023-20.06.2023

RI-SHPALLJE PUBLIKE (Për pranimin e propozimeve nga organizatat e specializuara për ekspert të jashtëm të Komisionit të Pranimit) 21.06.2023 - 27.06.2023

Konkurs Titulli i pozitës së punës: Zyrtar i Lartë Ligjor Afati për aplikim 22/06/2023 - 29/06/2023

Konkurs Titulli i pozitës së punës: Drejtor ekzekutiv Afati i aplikimit: 26/07/2023 - 02/08/2023

RI-SHPALLJE PUBLIKE (Për pranimin e propozimeve nga organizatat e specializuara për ekspert të jashtëm të Komisionit të Pranimit) 29.06.2023-04.07.2023

RI-SHPALLJE PUBLIKE (Për pranimin e propozimeve nga organizatat e specializuara për ekspert të jashtëm të Komisionit të Pranimit) 05.07.2023 - 11.07.2023

RI-SHPALLJE PUBLIKE (Për pranimin e propozimeve nga organizatat e specializuara për ekspert të jashtëm të Komisionit të Pranimit) 12.07.2023-18.07.2023

RI-SHPALLJE PUBLIKE (Për pranimin e propozimeve nga organizatat e specializuara për ekspert të jashtëm të Komisionit të Pranimit) 19.07.2023-25.07.2023

RI-SHPALLJE PUBLIKE (Për pranimin e propozimeve nga organizatat e specializuara për ekspert të jashtëm të Komisionit të Pranimit) 26.07.2023 - 01.08.2023

RI-SHPALLJE PUBLIKE (Për pranimin e propozimeve nga organizatat e specializuara për ekspert të jashtëm të Komisionit të Pranimit) 02.08.2023-08.08.2023

RI-SHPALLJE PUBLIKE (Për pranimin e propozimeve nga organizatat e specializuara për ekspert të jashtëm të Komisionit të Pranimit) 09.08.2023-15.08.2023

RI-SHPALLJE PUBLIKE (Për pranimin e propozimeve nga organizatat e specializuara për ekspert të jashtëm të Komisionit të Pranimit) 16.08.2023 - 22.08.2023

RI-SHPALLJE PUBLIKE (Për pranimin e propozimeve nga organizatat e specializuara për ekspert të jashtëm të Komisionit të Pranimit) 23.08.2023-29.08.2023

RI-SHPALLJE PUBLIKE (Për pranimin e propozimeve nga organizatat e specializuara për ekspert të jashtëm të Komisionit të Pranimit) deri më 5 Shtator 2023

Konkurs Titulli i pozitës së punës: Drejtor ekzekutiv Afati i aplikimit: 04.10.2023 – 11.10.2023

RI-SHPALLJE PUBLIKE (Për pranimin e propozimeve nga organizatat e specializuara për ekspert të jashtëm të Komisionit të Pranimit) deri më 6 Shtator 2023 - 12 Shtator 2023

RI-SHPALLJE PUBLIKE (Për pranimin e propozimeve nga organizatat e specializuara për ekspert të jashtëm të Komisionit të Pranimit) deri më 13 Shtator 2023 - 19 Shtator 2023

Shpallje për ekspert të jashtëm në Komisionin e Pranimit për Nivelin profesional në fushën ligjor 15.09.2023-21.09.2023

Konkurs Titulli i pozitës së punës: Zyrtar i Lartë Ligjor Afati për aplikim 09.10.2023 - 20.10.2023

RI-SHPALLJE PUBLIKE (Për pranimin e propozimeve nga organizatat e specializuara për ekspert të jashtëm të Komisionit të Pranimit) deri më 20 Shtator 2023 - 26 Shtator 2023

Ri- shpallje për ekspert të jashtëm në Komisionin e Pranimit për Nivelin profesional në fushën ligjor 22.09.2023-28.09.2023

RI-SHPALLJE PUBLIKE (Për pranimin e propozimeve nga organizatat e specializuara për ekspert të jashtëm të Komisionit të Pranimit) deri më 27 Shtator 2023 - 03 Tetor 2023

RI-SHPALLJE PUBLIKE (Për pranimin e propozimeve nga organizatat e specializuara për ekspert të jashtëm të Komisionit të Pranimit) 04.10.2023 deri 10.10.2023

RI-SHPALLJE PUBLIKE (Për pranimin e propozimeve nga organizatat e specializuara për ekspert të jashtëm të Komisionit të Pranimit) 11.10.2023-17.10.2023

Ri- shpallje për ekspert të jashtëm në Komisionin e Pranimit për Nivelin profesional në fushën ligjor (deri me 12.10.2023)

Ri- shpallje për ekspert të jashtëm në Komisionin e Pranimit për Nivelin profesional në fushën ligjor (deri me 19.10.2023)

RI-SHPALLJE PUBLIKE (Për pranimin e propozimeve nga organizatat e specializuara për ekspert të jashtëm të Komisionit të Pranimit)

Rezultatet e verifikimit paraprak

RI-SHPALLJE PUBLIKE (Për pranimin e propozimeve nga organizatat e specializuara për ekspert të jashtëm të Komisionit të Pranimit) 25.10.2023-31.10.2023

Rezultatet përfundimtare të verifikimit paraprak për pozitën e Drejtorit Ekzekutiv (25-10-2023)

RI-SHPALLJE PUBLIKE (Për pranimin e propozimeve nga organizatat e specializuara për ekspert të jashtëm të Komisionit të Pranimit) 01.11.2023-07.11.2023

Konkurs: Zyrtar i lartë për trashëgimi kulturore Afati për aplikim 22/11/2023 - 21/12/2023

Rezultatet e verifikimit paraprak (04-01-2024) Zyrtar i lartë për trashëgimi kulturore

Konkursi: Drejtor i përgjithshëm Afati për aplikim: 01/05/2024 - 30/05/2024

Njoftimi mbi rezultatet nga verifikimi paraprak - Lista e ngushtë 13.06.2024 Pozita : Drejtor i Përgjithshëm

Këshilli i Kosovës për Trashëgimi Kulturore © 2024