• KKTK - Këshilli i Kosovës për Trashëgimi Kulturore
  • SKKN - Savet Kosova za Kulturno Nasleđe
  • KCCH - Kosova Council for the Cultural Heritage

Mundësi punësimi

Aplikacion për Konkursin - Për zgjedhjen e anëtarëve në Këshillin e Kosovës për Trashëgimi Kulturore

SHPALL KONKURS - Zyrtar i lartë për Trashëgimi Kulturore (Prishtinë, 23.06.2018)

NJOFTIM PËR VAZHDIM TË KONKURSIT Zyrtar i lartë për Trashëgimi Kulturore (Prishtinë, 10.07.2018)

NJOFTIM PEZULLIM I KONKURSIT (Prishtinë, 19.07.2018)

KONKURS për Marrëveshje me Shërbime të Veçanta (Prishtinë, 03.04.2019)

KONKURS për Marrëveshje me Shërbime të Veçanta (Prishtinë, 03.04.2019)

NJOFTIM PËR VAZHDIM TË KONKURSIT 13.04.2019

Marrëveshje me Shërbime të Veçanta Zyrtar për Trashëgimi Kulturore 15.05.2019

NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESHËM 18.04.2019

NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESHËM 26.04.2019

Aplikacion për punësim

Aplikacion për punësim Marrëveshje me Shërbime të Veçanta

KONKURS për Marrëveshje me Shërbime të Veçanta - Zyrtar për Trashëgimi Kulturore KONKURS za Ugovor za posebne usluge - Službenik za kulturno nasleđe

KONKURS për Marrëveshje me Shërbime të Veçanta 15 05 2019

SHPALLJE KONKURS I BRENDSHËM -AVANCIM /OGLAS INTERNI KONKURS - AVANCIRANJE 18 05 2019

NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESHËM / OBAVEŠTENJE O USPEŠNIM KANDIDATIMA

KONKURS për Marrëveshje me Shërbime të Veçanta - /KONKURS za Ugovor za posebne usluge 03 07 2019

NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESHËM OBAVEŠTENJE O USPEŠNIM KANDIDATIMA 15 07 2019

KONKURS Zyrtar ligjor / RASPISUJE KONKURS 01.08.2019

NJOFTIM PËR VAZHDIM TË KONKURSIT (Zyrtar ligjor ) OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU KONKURSA (Pravni službenik) 17.08.2019

KONKURS për Marrëveshje me Shërbime të Veçanta - Zyrtar për Trashëgimi Kulturore KONKURS za Ugovor za posebne usluge - Službenik za kulturno nasleđe 30.08.2019

NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESHËM /OBAVEŠTENJE O USPEŠNIM KANDIDATIMA 02.09.19

NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESHËM / OBAVEŠTENJE O USPEŠNIM KANDIDATIMA 13.09.2019

KONKURS për Marrëveshje me Shërbime të Veçanta - Zyrtar Administrativ KONKURS za Ugovor o posebnim uslugama Administrativni službenik 22 01 2020

KONKURS për Marrëveshje me Shërbime të Veçanta - Zyrtar për trashëgimi kulturore KONKURS za Ugovor o posebnim uslugama Službenik za kulturno nasleđe

Konkurs për Marrëveshje dhe Shërbime të Veçanta -Zhvillues i programeve - ekspert për teknologjinë informative /Konkurs za Ugovor o posebnim uslugama - Razvijač programa – ekspert informacione tehnolo

Konkurs për Marrëveshje dhe Shërbime të Veçanta – Asistent /Konkurs za Ugovor o posebnim uslugama – Asistent 29.01.2020

Këshilli i Kosovës për Trashëgimi Kulturore © 2021