• KKTK - Këshilli i Kosovës për Trashëgimi Kulturore
  • SKKN - Savet Kosova za Kulturno Nasleđe
  • KCCH - Kosova Council for the Cultural Heritage

Trashëgimia kulturore

Trashëgimi kulturore përfshinë trashëgiminë kulturore arkeologjike, arkitekturale, të luajtshme, shpirtërore dhe pejisazhin kulturor pavarësisht nga koha e krijimit dhe ndërtimit, tipi i ndërtimit, përfituesit, krijuesit ose implementuesit.

Këshilli i Kosovës për Trashëgimi Kulturore © 2024