• KKTK - Këshilli i Kosovës për Trashëgimi Kulturore
  • SKKN - Savet Kosova za Kulturno NasleÄ‘e
  • KCCH - Kosova Council for the Cultural Heritage

MISIONI YNË

MISIONI

Këshilli i Kosovës për Trashëgimi Kulturore angazhohet për një institucion të qëndrueshëm, të pavarur dhe inovativ në vlerësimin e aseteve të trashëgimisë kulturore për shpallje në mbrojtje të përhershme, vlerësimin e pavarur dhe profesional të projekteve, krijimin e komisioneve të pavarura për vlerësimin e trashëgimisë kulturore në rastet e shpronësimeve, shitblerjeve dhe kompensimeve të tjera financiare, përcaktimin e prioriteteve vjetore financiare për trashëgimi kulturore, si dhe detyrave të tjera të përcaktuara me legjislacionin në fuqi në Republikën e Kosovës.Trashëgimia kulturore do të ketë trajtim të pavarur dhe profesional në përputhje më legjislacionin vendor dhe konventat ndërkombëtare

Këshilli i Kosovës për Trashëgimi Kulturore © 2024