• KKTK - Këshilli i Kosovës për Trashëgimi Kulturore
  • SKKN - Savet Kosova za Kulturno Nasleđe
  • KCCH - Kosova Council for the Cultural Heritage

Transparenca

European Heritage Volunteers Application Form

List of European Heritage Volunteers Projects 2019 supported by Kosovo Council for the Cultural Heritage 06.06.2019

Komente dhe rekomandime për hulumtimin “Zbatimi i Ligjit Nr.02L-88 Për Trashëgimi Kulturore”

PËRGJEGJËS PËR SINJALIZIM Betim Elezi betim.elezi@rks-gov.net 038/20010970

Studentë nga Kosova në projekte vullnetare ndërkombëtare

Memorandum bashkëpunimi në mes KKTK-së, EHV dhe UP - 05.08.2020


Këshilli i Kosovës për Trashëgimi Kulturore © 2024