• KKTK - Këshilli i Kosovës për Trashëgimi Kulturore
  • SKKN - Savet Kosova za Kulturno NasleÄ‘e
  • KCCH - Kosova Council for the Cultural Heritage

Raportet

Raporti vjetor i punës 2018

RAPORTI I AUDITIMIT PËR KËSHILLIN E KOSOVËS PËR TRASHËGIMI KULTURORE PËR VITIN FINANCIAR TË PËRFUNDUAR MË 31 DHJETOR 2018

RAPORTI PËR PROJEKTET E INVESTUARA NË TRASHËGIMI KULTURORE NGA MKRS 2008-2018 (Analizë e gjendjes aktuale të trashëgimisë kulturore)

RAPORTI VJETOR I KËSHILLIT TË KOSOVËS PËR TRASHËGIMI KULTURORE (2021)

RAPORTI I AUDITIMIT PËR PASQYRAT FINANCIARE VJETORE TË KËSHILLIT TË KOSOVËS PËR TRASHËGIMI KULTURORE PËR VITIN 2021

RAPORTI VJETOR I KËSHILLIT TË KOSOVËS PËR TRASHËGIMI KULTURORE (2022)

RAPORTI I AUDITIMIT PËR PASQYRAT FINANCIARE VJETORE TË KËSHILLIT TË KOSOVËS PËR TRASHËGIMI KULTURORE PËR VITIN 2022

Këshilli i Kosovës për Trashëgimi Kulturore © 2024