• KKTK - Këshilli i Kosovës për Trashëgimi Kulturore
  • SKKN - Savet Kosova za Kulturno Nasleđe
  • KCCH - Kosova Council for the Cultural Heritage

Ligji Nr. 02/L-88 PЁR TRASHËGIMINË KULTURORE

Ligji Nr. 03/L-039 PËR ZONAT E VEÇANTA TЁ MBROJTURA

Ligji Nr. 04/L-066 PËR QENDRËN HISTORIKE TË PRIZRENIT

Ligji Nr. 04/L-62 PËR FSHATIN HOÇË E MADHE

Ligji NR. 04/L-196 PËR FSHATIN ZYM I HASIT

Ligji Nr. 04/L-174 PËR PLANIFIKIMIN HAPËSINOR

Rregullore Nr. 01/2016 Për Punën e Këshillit të Kosovës për Trashëgimi Kulturore

Rregullore Nr. 02/2016 Për Vlerësimin dhe Shpalljen e Trashëgimisë Kulturore në Mbrojtje të Përhershme

Këshilli i Kosovës për Trashëgimi Kulturore © 2024