• KKTK - Këshilli i Kosovës për Trashëgimi Kulturore
  • SKKN - Savet Kosova za Kulturno NasleÄ‘e
  • KCCH - Kosova Council for the Cultural Heritage

VLERAT TONA

VLERAT

Trashëgimia kulturore përfshin pasurinë kulturore materiale dhe jomateriale si tërësi vlerash kulturore, mbartëse të kujtesës historike dhe identitetit që kanë rëndësi shkencore ose kulturore. Trashëgimia kulturore është thesar i të gjitha komuniteteve që kanë krijuar dhe kujdesën për të.

Këshilli i Kosovës për Trashëgimi Kulturore © 2024