• KKTK - Këshilli i Kosovës për Trashëgimi Kulturore
 • SKKN - Savet Kosova za Kulturno Nasleđe
 • KCCH - Kosova Council for the Cultural Heritage

ORGANIZIMI

Bordi


Bordi i KKTK-së përbëhet nga shtatë (7) anëtarë të cilët zgjidhen nga Kuvendi i Republikës se Kosovës më mandat tri (3) vjeçar, duke respektuar përbërjen etnike në Kosovë. Anëtarët e Bordit zgjedhin Kryetarin.
Sekretariati


Në kuadër të KKTK-së funksionon Sekretariati si organ mbështetës profesional, administrativ dhe teknik për nevoja të KKTK-së, i cili përbëhet nga nëpunës civil që kanë detyra të caktuara në përmbushjen e përgjegjësive dhe mandatit që ka institucioni. Sekretariati udhëhiqet nga Udhëheqësi Ekzekutiv. • Isuf Koci
 • Udhëheqës i divizionit pë mbrojtjen e trashëgimisë kulturore materiale
 • isuf.koci@rks-gov.net
 • (+383) 38 211 - 587
 • Arsim Havolli
 • Udhëheqës i divizionit pë mbrojtjen e trashëgimisë kulturore të luajtshme
 • arsim.havolli@rks-gov.net
 • Argjenda Kojqini
 • Zyrtare e lartë për trashëgimi arkitekturale
 • argjenda.kojqini@rks-gov.net
 • Betim Elezi
 • Zyrtar i lartë për trashëgimi shpirtërore
 • betim.elezi@rks-gov.net
 • Hilmi Demolli
 • Zyrtar kryesor financiar
 • hilmi.demolli@rks-gov.net
 • Luljeta Arifi
 • Nëpunëse e Lartë për Koordinim Teknik Informim dhe Marrëdhënie me Publikun
 • luljeta.arifi@rks-gov.net
 • (+383) 20 010 - 934
 • Arton Smaili
 • Zyrtar i lartë i personelit
 • arton.smaili@rks-gov.net
 • (+383) 38 211 - 611

Këshilli i Kosovës për Trashëgimi Kulturore © 2024