• KKTK - Këshilli i Kosovës për Trashëgimi Kulturore
  • SKKN - Savet Kosova za Kulturno NasleÄ‘e
  • KCCH - Kosova Council for the Cultural Heritage

ORGANIZIMI

Arton Smaili
arton.smaili@rks-gov.net
(+383) 38 211 - 611

Këshilli i Kosovës për Trashëgimi Kulturore © 2024