• KKTK - Këshilli i Kosovës për Trashëgimi Kulturore
  • SKKN - Savet Kosova za Kulturno NasleÄ‘e
  • KCCH - Kosova Council for the Cultural Heritage

ORGANIZIMI

Albana Mehmeti
albana.mehmeti@rks-gov.net

Këshilli i Kosovës për Trashëgimi Kulturore © 2024