• KKTK - Këshilli i Kosovës për Trashëgimi Kulturore
  • SKKN - Savet Kosova za Kulturno NasleÄ‘e
  • KCCH - Kosova Council for the Cultural Heritage

Takim zyrtar me stafin e Agjencionit Kadastrale të Kosovës (Prishtinë, 26.02.2019 )

Data e publikimit: 14.05.2019

Në vazhdën e punës, sot Këshilli i Kosovës për Trashëgimi Kulturore realizoj takim me Agjencioni Kadastrale të Kosovës. Takimi u realizu me qëllim të avancimitë të bashkëpunimit në fushën e shpërndarjes së të dhënave gjeohapësinore përmes Gjeoportalit Shtetërorë të cilin e administron Agjencia Kadastrale e Kosovës. Në takim u dakorduan të dhënat të cilat posedon KKTK për asetet e trashëgimisë kulturore të shpallura në mbrojtje të përhershme do të inkoroprohen në Gjeoportalit Shtetërorë.
Këshilli i Kosovës për Trashëgimi Kulturore © 2023