• KKTK - Këshilli i Kosovës për Trashëgimi Kulturore
  • SKKN - Savet Kosova za Kulturno NasleÄ‘e
  • KCCH - Kosova Council for the Cultural Heritage

Shqyrtimi i raportit vjetor të punës së Këshillit të Kosovës për Trashëgimi Kulturore për vitin 2022

Data e publikimit: 30.04.2024

https://www.kuvendikosoves.org/shq/punesimi/per-publikun/lajmi/mbledhje-e-komisionit-per-arsim-shkence-tekno-35100/
Këshilli i Kosovës për Trashëgimi Kulturore © 2024