• KKTK - Këshilli i Kosovës për Trashëgimi Kulturore
  • SKKN - Savet Kosova za Kulturno NasleÄ‘e
  • KCCH - Kosova Council for the Cultural Heritage

Roli i Këshillit të Kosovës për Trashëgimi Kulturore në mbrojtjen dhe promovimin e trashëgimisë kulturore Emisioni Autokton ( RTK), 27.03.2024

Data e publikimit: 17.04.2024

https://www.youtube.com/watch?v=FgpLzSMZ02U
Këshilli i Kosovës për Trashëgimi Kulturore © 2024