• KKTK - Këshilli i Kosovës për Trashëgimi Kulturore
  • SKKN - Savet Kosova za Kulturno NasleÄ‘e
  • KCCH - Kosova Council for the Cultural Heritage

Konsultim publike DRAFT RREGULLORJA NR. 02/2023 PËR VLERËSIMIN DHE PËRCAKTIMIN E TRASHËGIMISË KULTURORE PËR MBROJTJE TË PËRHERSHME

Data e publikimit: 20.03.2024

DRAFT RREGULLORJA NR. 02/2023 PËR VLERËSIMIN DHE PËRCAKTIMIN E TRASHËGIMISË KULTURORE PËR MBROJTJE TË PËRHERSHME Tabela për komente
Këshilli i Kosovës për Trashëgimi Kulturore © 2024