• KKTK - Këshilli i Kosovës për Trashëgimi Kulturore
  • SKKN - Savet Kosova za Kulturno NasleÄ‘e
  • KCCH - Kosova Council for the Cultural Heritage

Miratohet Plani i Performancës së Këshilli i Kosovës për Trashëgimi Kulturore

Data e publikimit: 28.02.2024

https://www.kuvendikosoves.org/shq/punesimi/per-publikun/lajmi/nga-mbledhja-e-komisionit-per-arsim-shkence-t-34577/
Këshilli i Kosovës për Trashëgimi Kulturore © 2024