• KKTK - Këshilli i Kosovës për Trashëgimi Kulturore
  • SKKN - Savet Kosova za Kulturno Nasleđe
  • KCCH - Kosova Council for the Cultural Heritage

Njoftim/Obaveštenje/Announcement

Data e publikimit: 10.03.2023

Nga muaji shkurt 2023, Këshilli i Kosovës për Trashëgimi Kulturore ka ndërruar lokacion në adresën: Sheshi "Nënë Tereza", Hotel Grand, kati 3, Prishtinë 10000 / Od februara 2023, kancelarije Saveta Kosova za Kulturno Nasledje se nalaze na Trgu “Majke Tereze” Hotel Grand, 3 sprat, Priština 10000 / From February 2023, the Kosovo Council for Cultural Heritage is located at "Mother Teresa" Square, Grand Hotel, 3rd floor, Pristina 10000




Këshilli i Kosovës për Trashëgimi Kulturore © 2023