Aktet e brendshme

Programi Afatmesëm

Objekt i veprimtarisë së KKTK-së është vlerësimi dhe mbrojtja e trashëgimisë kulturore, si pasuri e çmuar për vendin dhe popullatèn e saj, duke përfshirë trashëgiminë arkeologjike, arkitekturore, të luajtshme, shpirtërore dhe peisazhet kulturore.